بهبود انبارش آهك سرچشمه (فاز 2)

1394/05/06 (3:46:18 PM)

 

نام پروژه / قرارداد

بهبود انبارش آهك سرچشمه (فاز 2)

کارفرما

شركت ملي صنايع مس ايران

شماره قرارداد

106/2

محل اجراي پروژه (استان-شهرستان-موقعيت)

مجتمع مس سرچشمه

تاریخ شروع پروژه

28/5/91

تاریخ پایان پروژه

31/3/95