ب) متقاضی مشارکت در پروژه های پیشنهادی شرکت سرمایه گذاری مس

پروژه ها و طرح هایی که می توانید در صورت تمایل در آنها اقدام به سرمایه گذاری نمایید یا با شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه هم سرمایه گذاری کنید در جدول زیر قابل رویت می باشند.

در صورت تمایل به سرمایه گذاری در این پروژه ها با تکمیل فرم شماره (2) نسبت به ثبت درخواست خود اقدام نمایید.
توجه داشته باشید محل اجرای پروژه های در استان کرمان می باشد.