شرکت آتیه اندیشان مس، بازوی حمایتی شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه “سرچشمه”

بازوی حمایتی سرمایه‌گذاری مس سرچشمه “سرچشمه”، با شرکت آتیه اندیشان مس تکمیل شد
به گزارش روابط عمومی هلدینگ سرمایه گذاری مس سرچشمه؛ در جلسه ای که با حضور مهندس آرمان حسنی مدیرعامل موسسه صندوق بازنشستگی مس ایران ،مهندس میلاد شمس مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه ،دکتر شیر محمدپور مدیرعامل شرکت آتیه اندیشان مس و سایرمسئولین شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه برگزار شد. مصوب و مقرر گردید شرکت آتیه اندیشان مس با تامین وجوه مناسبی که انجام شده است بازوی حمایتی شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه شد و همچنین شرکت آتیه اندیشان مس باتمام توان از سهم “سرچشمه”حمایت کند.
گفتنی است که، صندوق بازنشستگی به عنوان سهامدار عمده سهم “سرچشمه” وجه قابل توجهی به منظور بازار گردانی این سهم دراختیار شرکت آتیه اندیشان مس قرار می‌دهد.
شرکت آتیه اندیشان با تمام توان از سهم “سرچشمه” حمایت نموده و ارزش این سهم را به جایگاه واقعی خود برساند.