ج) متقاضی همکاری در فعالیت‌های معدنی

اگر معدن یا محدوده معدنی دارید و متقاضی همکاری در آن هستید با تکمیل فرم مربوطه از بین گزینه های زیر نسبت به ثبت درخواست خود اقدام فرمایید.