مشخصات

 نام : محمد

 نام خانوادگی : عابدی نژاد

 سمت : مدیرعامل ونایب رئيس هيأت مدیره

 تلفن : 88729133-021

 دورنگار : 88718557-021

 پست الکترونیک : abedinezhad@scico.ir

آدرس : تهران – خیابان خالد اسلامبولی , کوچه شماره 11 , پلاک 22