حمیدرضا سعیدی عزیز کندی
معاونت برنامه ریزی و توسعه
  محمدرضا محمدي
معاونت مالي و اقتصادی 
  مجید اسکندری
معاونت سرمایه گذاری و امور سهام 
فرزاد عرب پور
مدیر امور اداری و IT
سلمان منظري توكلي
مدير مالي
عليرضا اسدي كرم
مدير سرمايه گذاري، سهام و مجامع
حسام اسدی شکاری
  مدیر روابط عمومی