حمیدرضا سعیدی عزیز کندی
معاون برنامه ریزی و توسعه
 
سلمان منظری توکلی
معاون مالي و اقتصادی 
 
فرزاد عرب پور
معاون سرمایه انسانی،پشتیبانی و انفورماتیک
 
محمود غفوری
معاون امور شرکتها
 
مجتبی نقدی زارچ
معاون تامین منابع مالی و بازار سرمایه
 
عباس زارعی هنزکی
معاون فناوری و نوآوری و توسعه کسب و کار