حمیدرضا سعیدی عزیز کندی
معاون برنامه ریزی و توسعه
سلمان منظری توکلی
معاون مالي و اقتصادی 
فرزاد عرب پور
معاون سرمایه انسانی،پشتیبانی و انفورماتیک
محمود غفوری
معاون امور شرکتها
غلامرضا صالح
معاون سرمايه گذاري و توسعه مديريت
مصطفی بدری
مدير پشتيباني و انفورماتيك