الف) متقاضی جذب سرمایه در طرح یا پروژه پیشنهاد شده توسط متقاضی

اگر طرح یا شرکتی دارید که متقاضی جذب سرمایه برای آن هستید با تکمیل فرم شماره (1) نسبت به ثبت درخواست خود اقدام نمایید.
خواهشمند است پیش از تکمیل فرم موارد زیر را توجه فرمایید: