محمد عابدی نژاد
مديرعامل ونائب رئيس
محسن یزدانی 
رئيس هيأت مديره
محمد فاطمیان
عضو هيأت مديره
میلاد شمس
عضو هيأت مديره
حمیدرضا سعیدی عزیز کندی
عضو هيأت مديره