محمد عابدی نژاد
مدیر عامل و عضو هیات مدیره
(موظف)
علی نبوی 
رئيس هيأت مديره
(غیر موظف)
مهدی اهرابی
نایب رئیس هیات مدیره
(غیر موظف)
میلاد شمس
عضو هيأت مديره
(غیر موظف)
حمیدرضا سعیدی عزیز کندی
عضو هيأت مديره
(موظف)