آگهی مزایده عمومی

ﺷﺮﻛﺖ سرمایه­ گذاری مس سرچشمه (سهامی عام) درنظر دارد، دارایی خود با مشخصات مندرج در جدول ذیل را از طریق مزایده عمومی ... ادامه مطلب